จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ EIS3

เมื่อวันที่ 13-18 มีนาคม ที่ผ่านมาทางบริษัท Innobiz ได้มีการจัดอบรมโครงการ EIS3
ให้กับทางการเคหะแห่งชาติจำนวน 4 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานภายใน (IPA : Internal Performance Agreement) ผู้เข้าอบรม 140 คน
2) หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ (Action Plan) ผู้เข้าอบรม 140 คน
3) หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้เข้าอบรม 20 คน
4) หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/คณะ/ศูนย์ ผู้เข้าอบรม 30 คน

ซึ่งจัดอบรมที่อาคารเวียงคำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบจริงใน วันที่ 20 มี.ค 2558 ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มทดลองใช้งานระบบจริงแล้ว ซึ่งตอนนี้ระบบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแต่ยังอยู่ในช่วงพัฒนา

 

คลิกที่ภาพเพื่อรับชมขนาดเต็ม
IMAG0529IMAG0518     IMAG0526

heroshot-join-us

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : BI Developer
สถานที่ : สปสช. สำนักงานใหญ่
วัน-เวลาทำงาน : 8.30 – 17.30 น.
รับผิดชอบ : ดูแลและบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านการอแกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
3. ผ่านการเรียนหรืออบรมหลักสูตรด้าน SQL หรือ PL/SQL กับฐานข้อมูล
4. มีประสบการณ์การใช้งาน Cognos BI (Decision Streaming or Data Manager Tool, Framework Manager Tool, Transformer Tool, Report Studio Tool)

ส่ง CV สมัครงาน ได้ที่ hr@innobiz.co.th
10947317_779465885441421_5642679608217665421_n

INNOBIZ ได้ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ทางบริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด ได้มีโอกาสทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับ 7 บริษัทชั้นนำทางด้านไอที

           โดยที่ “มหาวิทยาลัย” และ “บริษัท” ได้ร่วมมือกันดำเนินการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ “นักศึกษา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่าง “มหาวิทยาลัย” และ “บริษัท” ดังนี้


1. เพื่อสร้างกลไกในการสร้างบุคลากรพร้อมทำงานให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตบัณฑิตทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานจริงระหว่างเรียน

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อรับชมขนาดเต็ม
10410941_779465915441418_319535125446396982_n10941018_779465968774746_6649988547305341694_n 10943064_779465875441422_606348091218428812_n10947317_779465885441421_5642679608217665421_n

 

m4

Innobiz ได้รับความไว้วางใจจาก กรมการบินพลเรือน

Innobiz ได้รับความไว้วางใจจาก กรมการบินพลเรือน ให้ศึกษาพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน(AIS)ไปสู่ระบบการบริหาร จัดการข้อมูลข่าวสารการบิน(AIM)

โดยลักษณะการให้บริการ คือคณะที่ปรึกษาเข้าทำการศึกษาระบบบริการข้อมูลข่าวสารการบิน ได้แก่ ข้อมูลด้านจราจรทางอากาศ ด้านสนามบิน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วทำการบูรณาการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาและจัดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการบิน(AIM)  อาทิ

  • ระบบข่ายบำรุงรักษาข้อมูลคงที่
  • ระบบข่ายออกแบบน่านฟ้า
  • ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารการบิน
  • ระบบอื่นที่จำเป็นและเหมาะสม

พร้อม ทั้งสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการบินของประเทศไทย ให้ความรู้แก่พนักงานของวิทยุการบินให้สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ ข้อมูลการบินได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบินของประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ได้ในอนาคต  รวมไปถึงการจัดสร้างห้องสำหรับใช้เป็นห้องปฎิบัติการข้อมูลข่าวสารด้านการ บินของประเทศไทยด้วย

 

งานสัมนาประจำปี 2557ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

1

บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานสัมมนาประจำปี 2557 โครงการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีคุณวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงาน  ซึ่งงานนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมงานและร่วมบรรยายหลายท่าน  อาทิ

  • รศ.ดร.สมศักดิ์  มิตะถา  (หัวหน้าโครงการ จากสถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)    สรุปผลการดำเนินโครงการ
  • รศ. บรรจง ปิยธำรง (ที่ปรึกษาโครงการ)  บรรยายในหัวข้อ “บริบทของ รฟท. เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและการเตรียมพร้อมรับ AEC”
  • อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล  (ที่ปรึกษาฯ กระทรวงคมนาคม)  บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดในการจัดรายงานเชิงสถานการณ์ (Scenario) ที่สอดคล้องกับประเด็นการตัดสินใจของ รฟท.”

และในการสัมมนาครั้งนี้ คุณนพรัตน์  พันธุ์เสนา พร้อมทีมนักวิเคราะห์ข้อมูล จากบริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในการทำ workshop ของพนักงานการรถไฟฯที่เข้าร่วมสัมมนา เกี่ยวกับรายงานและชุดข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างแท้จริง